Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos gyvenimas

0

Pagalba stokojantiems karantino metu

Ryšium su COVID-19 viruso pavojumi, Lietuvos Valstybei paskelbus karantiną, Kauno palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas  vaikų dienos centro ugdytiniams dalina  maisto ir kitų reikalingų prekių paketus kartą per savaitę. Paketai dalinami remiantis Socialinių paslaugų...

0

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

2000 netais popiežius Jonas Paulius II, vieną pirmųjų enciklikų skyręs Dievo Gailestingumui, kanonizavo seserį Faustiną Kovalską. Atvelykio sekmadieniui jis suteikė papildomą pavadinimą – Dievo Gailestingumo šventė. Primindamas šios šventės prasmę, Jonas Paulius II rašė:...

1

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – ŠV. VELYKOS

Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! Mieli tikintieji, parapijos bendruomenės nariai, Kristus kėlės, mirtis krito… ALELIUJA Šv. Velykų džiaugsmas tenepalieka mūsų, tesuteikia VILTĮ, stipriną TIKĖJIMĄ ir augina MEILĘ.   Palaimintojo Jurgio Matulaičio...

0

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Mano širdis apkartusi nuo savo vienatvės, meldžiu, Viešpatie, pasaldinti ją savo paguoda. (šv. Anzelmas Kenterberietis) Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl Dievas jį išaukštino ir davė jam vardą, kilniausią...

0

DIDYSIS PENKTADIENIS-KRISTAUS KANČIA

„Kaip avinėlis, vedamas į skerdyklą, jis nepravėrė burnos. Nuplaktas už savosios tautos nuodėmes, jis buvo nužudytas. Prislėgtas kančios, jis patiko Viešpačiui.“ (Jer 18,20) Viešpatie, girdėjau apie tavo gyrių, esu apstulbintas, Viešpatie, tavo veikimo. Atnaujink...

0

Didysis Ketvirtadienis – Paskutinė vakarienė

Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis ir Velykos, trys liturgijos viršūnės, sudaro vieno – mūsų atpirkimo – slėpinio tris tarpsnius. Ketvirtadienį Bažnyčia mini Eucharistijos įsteigimą Velykų vakarienėje, Jėzaus su mokiniais valgytoje Jeruzalėje. kristus tapo kviečio grūdu....

0

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Pradėdami Didžiąją savaitę, sekime paskui Kristų, ryžtingai žengiantį į savo Kančią, ir su daugybe tikinčiųjų skelbkime Mirties Nugalėtoją. Kristau, tu – garbės Karalius, tu – Aukščiausiojo Sūnus! tau – verbų šakelės žalios, tau –...

0

Kovo 29 d. V gavėnios sekmadienis

V gavėnios sekmadienis – maldos už seksualinės prievartos aukas diena. Melskimės prašydami Dievo gailestingumo: Dievo gailestingumą giedosiu per amžius Visos žmonijos akivaizdoje, Nes jis yra svarbiausia Dievo savybė, o mums nepaliaujamas stebuklas. Dievo gailestingumo...

0

Popiežiaus Pranciškaus kvietimas

Popiežius Pranciškus pakvietė dviem maldos iniciatyvoms tuo metu, kai pandemija sukrėtė visą pasaulį. Jis darkart dėkojo visiems, kurie su ja kovoja, nepamiršdamas policininkų. Pranciškus pranešė, jog kovo 27 dieną, penktadienį,  19 valandą vakaro  Lietuvos...

0

Šv. Juozapai, melski už mus

Nuo šiandien, kovo 19 d. ir kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis Lietuvos vyskupai kviečia melstis Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose...