Pastoracinė taryba

Pirmininkas – parapijos klebonas kunigas Dainius LUKONAITIS.

Iš visų parapijoje veikiančių sielovados grupių sudaryta Pastoracinė taryba, kuri aptaria visus svarbiausius parapijos reikalus.

Tarybos nariai:
Kun. Ričardas Birbilas
LR seimo narys dr. Arimantas Dumčius
LR seimo nario padėjėjas Antanas Visockis
KTU inžinerijos licėjaus direktorius Dainius Žvirdauskas
Parapijos referentė Jolanta Jančiukienė
Zakristijonas Gintautas Jančiukas
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos s. Evelina Lavrinovičiūtė
Caritas reikalų vedėja Elena Antanavičienė
Ekonominės tarybos narys Donatas Miškinis
Marijos legiono pirmininkas Aurelijus Barkauskas
Maldos grupės vadovas Edmundas Sasnauskas
Parapijos katechetė Raminta Kruopytė
Jaunimo grupės „Sielų žvejai“ vadovė
Vargonininkė Dovilė Petraškienė
Parapijos Nazareto šeimų bendruomenės pirmininkas Eugenijus Mačiukas
Parapijietis Vilius Antanavičius
Sužadėtinių rengimo grupės vadovas Ignas Kavaliūnas

Pagrindinis tikslas – padėti parapijos klebonui sprendžiant aktualius parapijos klausimus bei ieškoti konkrečių būdų, kaip ugdyti parapijiečių bendruomeniškumą, aktyviau įtraukiant juos į parapijos gyvenimą. (Iš Kauno arkivyskupijos antrojo Sinodo)

Uždaviniai:

  • kurti gyvą parapijos bendruomenę ir įgyvendinti Bažnyčios pasiuntinystę pasaulyje; pagal sritis ir galimybes padėti ir patarti klebonui visais parapijos sielovados klausimais;
  • drauge su klebonu sudaryti ir aptarti parapijos pastoracinį planą;
  • palaikyti bendruomenės tarpusavio vienybę ir vienybę su vyskupų bei visuotine Bažnyčia;
  • derinti skirtingus parapijos tikinčiųjų poreikius ir ieškoti krikščioniškos pagalbos galimybių;
  • dalyvauti formuojant parapijos pastoracinės veiklos biudžetą.

Veikla – Taryba kviečia posėdžius pagal poreikį. Posėdžiuose svarstomas biudžeto paskirstymas, organizaciniai parapijos reikalai bei įvairių švenčių organizavimo klausimai, darbuotojų priėmimas ir atleidimas bei kita.