Santuoka

SANTUOKOS RYŠĮ TARP KRIKŠČIONIŲ Viešpats Kristus iškėlė į sakramento garbę. Šis santuokinis ryšys visam gyvenimui sujungia vyrą ir moterį ir savo prigimtimi yra skirtas sutuoktinių bendrystei ir gerovei, taip pat vaikų gimdymui ir auklėjimui. (Iš Kauno arkivyskupijos antrojo Sinodo).

SANTUOKOS SAKRAMENTAS TEIKIAMAS

Santuokos sakramentą gali priimti pakrikštyti vyras ir moteris, sulaukę 18 metų (jaunesniems reikia vyskupo leidimo) ir esantys laisvi, t. y. niekieno neverčiami ir neturi prigimtinės arba bažnytinės teisės nurodomų kliūčių.

Rektorate ar vienuolynuose Santuokos sakramentas neteikiamas, nebent rektorius gautų vyskupo leidimą. Santuokos sakramentas teikiamas visada, tačiau advento ir gavėnios metu nedaromos iškilmingos jungtuvės, nes Bažnyčioje šis laikas yra skirtas vidiniam susitelkimui ir atgailai.

PASIRENGIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI

Apsisprendimas priimti Santuokos sakramentą yra labai atsakingas uždavinys. Todėl Lietuvos Vyskupų Konferencija yra nustačiusi trijų mėnesių pasirengimo santuokai laikotarpį, kad būtų ištirtas laisvas apsisprendimas bei tvirta valia, įsigilinta į santuokos bei šeimos gyvenimo pagrindus, artimiau susipažinta su Bažnyčios mokymu.


Jaunieji, nusprendusieji priimti Santuokos sakramentą, turi prieš tris mėnesius iki santuokos kreiptis į savo parapijos kleboną (Žeimenos g. 6, tel. 865541154; 8 37 387400).


Santuokos sakramentas teikiamas jaunosios ar jaunojo parapijoje. Reikia turėti:

 1. Asmens dokumentus.
 2. Krikšto pažymas iš tos bažnyčios, kurioje žmogus pakrikštytas, kartu laisvo stovio pažymas.
 3. Pažymas apie išklausytas pasirengimo Santuokos sakramentui paskaitas. Pal J. Matulaičio parapijoje sužadėtinių rengimas prasidės 2020 metų kovo mėn. , dėl karantino nukeliamas
 4. Telefonas pasiteirauti: 8655 41154; 8 37 387400.Grupės darbo pradžia numatyta 2020 m. kovo  mėn.  25 d. nukeliama dėl valstybės paskelbto karantino.
 5. Programą sudaro 8 susitikimai mažoje uždaroje grupėje (iki 10 porų). Tos pačios poros nuosekliai lanko visus susitikimus tik savo grupėje, dalyvauja abudu sužadėtiniai. Susitikimuose neapsiribojama vien teorinėmis žiniomis, bet per užduotis poroje, pokalbius, diskusijas, praktinę veiklą sužadėtiniai gali labiau pažinti ir geriau suprasti vienas kitą. Susitikimo trukmė 2 val.Grupės dvasinis vadovas parapijos klebonas kunigas Dainius Lukonaitis, vedėjai – sutuoktinių pora Indrė ir Kastytis Petrokai. SUSITIKIMŲ GRUPĖSE TEMOS:
  1. „Kas mums svarbu?“Šiame užsiėmime aptarsime, kurie iš jums svarbių dalykų stiprins jūsų šeimą, o kurie griaus. Mėginsime atrasti, kas yra svarbiausia jums abiem. Santuokoje yra svarbiausia tai, kas jungia sutuoktinius.
  2. Antrame užsiėmime„Bendravimas ir bendrystė“ susipažinsime su tinkamo ir netinkamo bendravimo įpročiais, mokysimės atpažinti ir įvardyti savo jausmus, kad jūsų bendravimas nevirstų tik buitimi, rutina, bet paragautumėte pilnatviškos būties, atpažintumėte, kad ESATE ir ESATE ne vienas/a. Kad žinotumėte – šalia jūsų yra žmogus, kuris supranta jus ir palaiko.
  3. Trečiąkart susitikę atpažinsite, o kas gi jūsų laukia, keliaujant „Kartu per permainas“. Sužinosite, kad vienybės labui teks keistis kiekvienam, mokysitės atsirinkti, ko reikia atsisakyti, o ką palikti, kad šeima augtų ir stiprėtų.
  4. Dar vienas susitikimas bus apie tai, kaip mes ginčijamės ir sprendžiame konfliktus„Atleisti ir švęsti“. Jame mokysitės, kaip baigti konfliktą, kad širdyje nenešiotumėte nuoskaudų ir nepasiduotumėte apmaudui.
  5. Mes esame lytiški. Koks yra „Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“? Lytinį tapatumą vaikai susiformuoja šeimoje, nes vaikas mokosi mėgdžiodamas, kopijuodamas tėvus arba kitus suaugusius. Todėl mūsų sūnus taps vyru, jei matys šeimoje tėtį – vyrą, kartu su mama gebantį išmintingai vadovauti šeimai, ir duktė norės būti moterimi, jei matys šeimoje laimingą mamą. Apie tai – penktajame užsiėmime.
  6. Kiekvienos šeimos tikslas – susilaukti vaikų, todėl susitikime diskutuosime tema „Vaisingumo pažinimas. Gyvenimas iki gimimo“.
  7. Kodėl mes tuokiamės Bažnyčioje? Kokią vietą mano gyvenime užima Dievas? Tai septintasis užsiėmimas „Dievas ir Bažnyčia“.
  8. Ir užbaigsime Santuokinės priesaikos nagrinėjimu, kad giliau suvoktume, ką ji mums reiškia. Tema taip ir vadinama –„Priesaika“.

Tuokiantis trečioje parapijoje reikia turėti savo parapijos klebono leidimą tuoktis už parapijos ribų, kurį galite gauti parapijos raštinėje (Žeimenos g. 6, Kaunas) darbo dienomis.

Bažnyčia reikalauja, kad katalikai, kurie nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento, jeigu nėra didelių nepatogumų, iki santuokos sudarymo jį priimtų. Be to, prieš priimant Santuokos sakramentą, dera atlikti išpažintį iš viso gyvenimo, nes, kurdamas šeimą, žmogus pradeda naują gyvenimo etapą, kuriame įsipareigoja atsakomybei už kitą žmogų ir būsimų vaikų laimę.

ESMINĖS SANTUOKOS SAKRAMENTO SAVYBĖS

Santuokinė sutartis, kuria vyras ir moteris visam gyvenimui sudaro bendrą sąjungą, savo prigimtimi yra skirta sutuoktinių gėriui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Esminės santuokos savybės, kurios turi būti žinomos ir besąlygiškai priimtinos besituokiantiems krikščionims, – vienumas ir neišardomumas. Tarp pakrikštytųjų negali būti teisėtos santuokinės sutarties, kuri drauge nebūtų sakramentas. Santuokinį ryšį įtvirtino pats Dievas, tad sudaryta ir atbaigta pakrikštytųjų santuoka niekada negali būti panaikinta. Štai koks dviejų vienos vilties, vienos drausmės ir tos pačios priklausomybės tikinčiųjų ryšys: abu lygiateisiai, abu vienas kitam atsidavę, be jokių sielos ir kūno paslapčių. Tai iš tikrųjų du viename kūne, o kur kūnas vienas, ten ir dvasia viena.

SANTUOKOS SAKRAMENTO LITURGIJA

Kadangi santuoka įteisina sutuoktinių gyvenimą kaip viešą instituciją Bažnyčioje, dera, kad ji būtų sudaroma viešai ir apgaubta liturginėmis apeigomis. Santuokos sakramentas yra teikiamas bažnyčioje, jo galiojimui – tikrumui reikia dviejų liudytojų, kurie liudija, kad Santuokos sakramentas yra sudarytas ir, kad šios santuokos sudarymui nėra kliūčių. Kristaus ir Bažnyčios, kurios nariais esame visi, meilę bei vienybę geriausiai išreiškia Eucharistijos sakramentas, todėl Santuokos sakramentą labai dera švęsti šv. Mišių metu.

Santuoka – vienintelis sakramentas, kurį teikia ne kunigas, bet vienas kitam patys sutuoktiniai. Santuokos apeigose dalyvaujantis kunigas (arba diakonas) Bažnyčios vardu priima sutuoktinių sutikimą ir jiems suteikia Bažnyčios palaiminimą. Bažnyčios atstovo (taip pat liudininkų) buvimas santuokos metu akivaizdžiai parodo, kad ji yra bažnytinio gyvenimo tikrovė. Bažnyčia iš savo tikinčiųjų reikalauja bažnytinės santuokos sudarymo formos, nes:

 • Sakramentinė santuoka yra liturginis veiksmas, todėl dera jį atlikti viešos bažnytinės liturgijos metu.
 • Santuoka įveda į bažnytinį luomą, sukuria Bažnyčioje teises ir pareigas sutuoktinių ir jų vaikų atžvilgiu.
 • Kadangi santuoka yra gyvenimo Bažnyčioje būdas, Bažnyčia turi būti įsitikinusi santuokos tikrumu (todėl jos metu privalo dalyvauti liudininkai).
 • Susitarimo viešumas saugo vieną kartą ištartą „Taip“ ir padeda likti jam ištikimiems.

SANTUOKOS SAKRAMENTO MALONĖS

Santuokos sakramentu sutuoktiniai gauna veikiančiųjų malonių siekti santuokinio gyvenimo tikslų, ugdyti savo jaunąją kartą, palaikyti santuokinę meilę. Kad šis sakramentas būtų priimtas visavertiškai, sutuoktiniai, pakartoję pagrindines tikėjimo tiesas, susipažinę su krikščioniškais šeimos kūrimo tikslais, atlikę sakramentinę išpažintį ir būdami malonės būklėje, privalo Santuokos šventimo metu abu drauge priimti šv. Komuniją, pasivesdami Viešpačiui, kad Jo globa lydėtų džiaugsme ir varge.

Santuoka remiasi abipusiu besituokiančiųjų sutikimu, tai yra pasiryžimu visiškai atsiduoti vienas kitam, turint tikslą šį meilės ryšį išgyventi ištikimai ir vaisingai. Krikščionių sutuoktinių luomas ir jų gyvenimo būdas yra jiems savita dovana Dievo tautoje. Todėl suteikiama Santuokos sakramento malonė skirta sutuoktinių meilei ištobulinti, jų nesuardomai vienybei sustiprinti. Tos malonės veikiami, jie padeda vienas kitam siekti šventumo gyvendami šeimoje, kaip Dievo dovaną priimdami ir auklėdami vaikus..