Eucharistija

Repeticijos pradžia

pasirengimas-komunijai01EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAS – Eucharistija, švenčiausias mūsų tikėjimo ir išganymo slėpinys, viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė, tebus visuomet švenčiama, garbinama ir priimama su giliausia pagarba, tikėjimu ir maldingumu. (Iš Kauno arkivyskupijos antrojo Sinodo).

Vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams Kauno palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje tvarka

Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams rengiami Krikšto sakramentą priėmę ir turintys tinkamą subrendimo amžių vaikai, kurių tėvai ar globėjai pareiškia norą ar sutikimą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame Katalikų Bažnyčios gyvenime.


Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams besirengiančius vaikus ir jų šeimos narius kviečiame ir raginame dalyvauti sekmadienio ir privalomų švenčių šv. Mišiose, taip ugdant vaikų ir šeimos sakramentinio gyvenimo bei švenčiančios bendruomenės patirtį.


  • Registracija parapijoje pradedama rugsėjo mėnesį. Vaikų grupės sudaromos spalio mėn. pradžioje, pasirenkant tinkamą savaitės dieną ir valandą, pagal pateiktą grafiką.
  • Užsiėmimai pradedami spalio mėn. pabaigoje ir baigiami gegužės mėn. Vyksta vieną kartą savaitėje tuo pačiu metu, visus mokslo metus. Vieno užsiėmimo trukmė – nuo 45 min. iki 1 val.
  • Vaikai privalo išmokti atmintinai ar įsidėmėti tam tikrą dalį katechetinio pobūdžio informacijos.
  • Pasirengimo pabaigoje vyksta pokalbis su vaikais.
  • Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams besirengiančių vaikų tėvai įtraukiami į specialius, tik jiems skirtus, užsiėmimus (pvz.: ALFA kursą) bei kviečiami dalyvauti vaikų katechezėse.

Suaugę žmonės, priėmę Krikšto sakramentą bei pageidaujantys Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentų, yra ruošiami parapijoje ne mažiau kaip 3 mėn. arba Kauno arkivyskupijos suaugusiųjų katechezės mokykloje (Papilio g. 5, tel. pasiteiravimui: (37) 322583, 8 672 37249).