Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo vizitacija parapijoje

Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio  parapijos veiklos ataskaita

už 2016 – 2021  metus

2022 – 05 – 15

Jūsų Ekscelencija, šių metų gegužės 10 dieną atlikote mūsų parapijoje kanoninę vizitaciją, dėkojame Jums ir sveikiname atvykus šiandien kartu švęsti Eucharistiją.

Maloniai kviečiu išklausyti parapijos klebono ataskaitą apie mūsų parapijos veiklą:

Trumpa statistinė – socialinė parapijos apžvalga

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos teritorijoje, kuri apima Eigulių ir Kalniečių mikrorajonus, nuo 2016 metų deklaruota 35 000 gyventojų, praktikuojančių katalikų parapijoje yra apie 10 procentų. Nuo 2016 m. iki 2022 metų buvo pakrikštyta 686 žmonės,  sutuokta 86 poros, leidimų tuoktis už parapijos ribų kasmet išrašoma iki 200,  pirmąją Šv. Komuniją priėmė 1463 vaikai, sutvirtinta – 576  jaunuoliai, Ligonių sakramentu aprūpinti 628 tikintieji, palaidota – 2175 tikintieji.

Šiais metais Pirmai šv. Komunijai ruošiasi beveik 300 vaikų, Sutvirtinimo sakramentui – 100 jaunuolių. Galime pasidžiaugti, jog pandemijos metu paskelbus karantiną,  kai visi buvome uždaryti namuose pasirengimas sakramentams nenutrūko ir vyko nuotoliniu būdu.

Parapijos sielovada šiandien

Kaip žinote, parapija įsikūrusi Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyno pastato patalpose. Seserys jau keleri metai vienuolyne nebegyvena, pastatas yra perduotas naudoti Kauno arkivyskupijos kurijos žinion. Parapija dalį pastato, kaip ir anksčiau nuomoja, pagal nuomos sutartį moka nuomos mokestį ir pusę komunalinių paslaugų mokesčio, žiemos  metu vieno mėnesio įmoka siekia apie 3000 eurų.

 

Nuo 2013 metų rugsėjo mėnesio parapijos sielovadoje patarnauja klebonas kun. Dainius Lukonaitis, nuo 2015 metų spalio mėnesio tarnauja vikaras kun. Ričardas Birbilas ir nuo 2018 metų rugsėjo mėnesio į tarnystę įsijungė vikaras kun. Benas Martusevičius.

Sekmadieniais  šv. Mišiose apsilanko iki dviejų tūkstančių, o liturginių švenčių metu iki šešių tūkstančių tikinčiųjų.

2014 metais šioje bažnyčioje buvo švenčiamos pirmosios Šv. Velykos. Praėję 8 metai teikė daug džiaugsmo matant kaip statėsi ir keitėsi mūsų Bažnyčia. Esame laimingi, kad tarnaudami šioje parapijoje statėme ne tik pastatą, bet ir gyvąją Bažnyčią, už tai dėkoju čia tarnavusiems ir šiuo metu tarnaujantiems broliams kunigams.

Labai džiaugiamės, jog mūsų parapijoje kiekvieną ketvirtadienį vyksta Švč. Sakramento adoracija – maldos grupės nariai, ypač Marijos Legionas rūpinasi šia tarnyste. Sausio mėnesį švenčiam palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidus,   meldžiamės už ligonius prašant palaimintojo Jurgio užtarimo.

 

2

Rugpjūčio mėnesį švenčiame Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo (Žolinės) atlaidus. Kiekvieną dieną prieš vakarines šv. Mišias meldžiamės Švč. Mergelės Marijos rožinį.

Šv. Mišių metu sekmadieniais, Šv. Rašto skaitinius skaito parapijos tikintieji. Šv. Mišiose skirtose jaunimui ir vaikams patys jaunuoliai ir vaikai skaito skaitinius, juos paruošia parapijoje dirbančios  katechetės (Sandra Striogienė, Gerda Tamajevaitė ir choro vadovas Vytautas Strioga).

Norintieji priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus sekantiems metams registruojami nuo birželio mėnesio. Pasirengimas prasideda nuo spalio mėnesio ir tęsiasi iki kitų metų gegužės mėnesio. Kadangi mūsų parapijoje daug vaikų ruošiasi sakramentams, todėl užsiėmimai vyksta kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį. Vaikai taip pat dalyvauja jiems skirtose šv. Mišiose  sekmadieniais 13.30 val. Tėvai yra kviečiami į  kursas suaugusiems „Ateik ir pamatyk“, kuris prasideda spalio mėnesį ir tęsiasi iki šv. Velykų. Katechezės metu paliečiami pagrindiniai krikščioniškojo tikėjimo klausimai.

Parapijoje veikia  įvairios sielovados grupės

„Marijos legiono“ nariai renkasi kiekvieną sekmadienį. Didelė dalis maldininkų jungiasi namuose į  nenutrūkstamą gyvojo rožinio maldą.

„Motinų maldoje“ narių grupė renkasi kartu melstis už vaikus kiekvieną antradienį po vakarinių šv. Mišių.

Nazareto šeimų judėjimas, kuris renkasi į maldos ir tikėjimu dalinimosi grupę kiekvieną penktadienį po 18 val. šv. Mišių.

Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomenė,  kuri stengiasi gyventi  pagal šv. Ignaco Lojolos dvasingumą.

Maldos grupė, kurį renkasi kiekvieną ketvirtadienį bendrai maldai, pasidalinimui, organizuoja rekolekcijas, Sutaikinimo pamaldas parapijos tikintiesiems.

Pasauliečių tretininkų grupė, renkasi šeštadieniais.

Parapijoje veikia anoniminių alkoholikų grupė.

Jaunimas talkina Sutvirtinimo sakramento pasirengime, taip pat   „Caritui“ organizuojant kiekvienais metais vasaros stovyklą Šventojoje socialiai remtinų šeimų vaikams, į kurią vyksta iki 50 žmonių.

Renkasi ir talkina ministrantų grupė, kurie patarnauja šv. Mišių metu.  Džiaugiamės jau užaugusiais mūsų parapijos vaikinais, kurie nuo mažens talkiną ir patarnauja šv. Mišiose.

Parapijoje veikia Katechetikos metodinis centras, kuriam priklauso 11 tikybos mokytojų  ir dvi parapijos katechetės.

Parapijai yra priskiriami du licėjai – KTU inžinerijos ir Generolo P. Plechavičiaus kadetų, trys progimnazijos „Pilėnų“, Kazio Griniaus ir Martyno Mažvydo, dvi gimnazijos – VDU “Rasos” ir Antano Smetonos,  dvi privačios mokyklos  M. Montesori pradinė ir „Valdorfo“ vidurinė mokyklos,  „Suzuki“  ir „Paparčio“ pradinės mokyklos. Bendradarbiaujam su parapijos teritorijoje esančiais vaikų lopšeliais-darželiais.

Šv. Mišių šventimą pagyvina sumos choras, kuris gieda ir  didžiųjų švenčių metu. Chorui daug metų nuo pat jaunų dienų vadovavo mūsų jauna vargonininkė Dovilė Maskvytienė, kurį šiuo metu augina dukrytę, todėl ją pavaduoja vargonininkės Ieva ir Odilija.

3

Parapijoje turime dvi poras, kurie pasirengusios organizuoti sužadėtinių rengimo kursus, džiaugiamės Indre ir Ignu Kavoliūnais ir Indre ir Kastyčiu Petrokais.

Nuo pat parapijos įsteigimo aktyviai veikia artimo meilės organizacija Caritas. Darbuotojai ir savanoriai rūpinasi socialiai remtinais žmonėmis,  vienišais,  dalyvauja Maisto banko akcijose, organizuoja socialiai remtinų šeimų vaikams Kalėdų šventes. Labai dėkoju už nuoširdžią tarnystę „Carito“ vadovei Elenai Antanavičienei ir jos komandai.

Džiaugiamės, jau septintus metus parapijoje veikiančiu  Caritas vaikų gerovės klubu „Centriukas“, kuris jau du metai akredituotas Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus ir gauna lėšas iš savivaldybės ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų ir darbo ministerijos. Į „Centriuką“  kiekvieną dieną po pamokų susirenka 32 įvairaus amžiaus vaikai. Vaikai pavalgę pietus ruošia pamokas, dalyvauja įvairiose ugdymo veiklose. Jais rūpinasi patyrę pedagogai ir psichologė, savanoriauja jaunimas. Dienos centro vaikai ruošia rankdarbius ir rengia „Kaziuko“ mugę. O surinktas lėšos panaudoja vaikų laisvalaikio reikmėms.

Prie karitatyvinės savimonės ugdymo prisideda parapijos mokyklose dirbantys tikybos mokytojai, jų mokiniai. Tikybos mokytojai dalyvauja akcijoje „Gerumas mus vienija“. Moksleiviai yra kviečiami dalyvauti savanoriškoje „Maisto banko“ akcijoje. Už pagalbą „Maisto banko“ akcijoje savanoriams parapija organizuoja padėkos dieną.

„Caritas“ taip pat jau eilę metų bendradarbiauja su Eigulių seniūnijos darbuotojais įvairiais socialiniai klausimais.

Parapijos kunigams kurti gyvąją Bažnyčią, rūpintis ūkiniais, finansiniais, bažnyčios statybos reikalais padeda pastoracinė  ir ekonominė taryba, kurią sudaro 18 narių.

Pastoracinė taryba padeda organizuoti įvairias šventes, pavasario talkas prie bažnyčios ir vienuolyno, yra didelė klebono pagalbininkė prisidedanti sprendžiant įvairias problemas.

Kviečiame tikinčiuosius įsijungti į parapijos aktyvų gyvenimą, nebijoti išsakyti savo pastabas ar siūlyti idėjas. Ypač dabar, kai vyksta popiežiaus Pranciškaus paskelbtas Sinodas „Ką Šventoji Dvasia šiandien kalba Bažnyčiai?“ Mūsų parapijoje kiekvieną mėnesį vyksta Sinodo susirinkimai, kuriuose kiekvienas gali išsakyti savo nuomonę, diskutuoti ir parengti pasiūlymus.

Bažnyčios statyba

2013 metais man pradėjus dirbti parapijoje buvo vieną iš svarbiausių užduočių atnaujinti bažnyčios statybos darbus ir sugrąžinti viltį parapijiečiams, kad jie turės Dievo namus.

Jau  2014 metų Šv. Velykų Kristaus Prisikėlimo šventė buvo švenčiama savoje bažnyčioje, nors ir kuklioje aplinkoje, bet bent jau ne lauko aikštėje.

Parapijiečių aukų dėka buvo vykdomi tolimesni statybos darbai.

Parapija turėjo daug rūpesčių, nes pečius spaudė ir praeities finansiniai įsipareigojimai, laukė dideli statybos darbai, lauko ir vidaus apdaila, gerbūvio sutvarkymas, pastato apšiltinimas. Bažnyčios vidaus įrengimas: yra užbaigtos vidaus lubų, sienų, grindų apdailos. Sumontuota apsaugos ir gaisro prevencijos sistema. Džiaugiamės pagamintais suolais, įrengta nauja bažnyčios įgarsinimo sistema. Džiugi žinia yra tai, kad  nuo 2021 metų rugsėjo mėnesio parapija neturi skolų ir gali džiaugtis susirenkančia šaunia, sąmoningai tikinčia Dievu bendruomene.

Labai svarbus uždavinys įrengti bažnyčios presbiteriją. Šiuo metu dailininkai rengia projektus ir tikimės pristatyti parapijos bendruomenei ir Kauno arkivyskupijos liturginei meno komisijai.

4

Artimiausiu metu išlieka  rūpestis paruošti pastatytos bažnyčios dokumentus ir pastatą priduoti valstybinei statybos inspekcijai, o pridavus ir sutvarkius sakralinę presbiterijos erdvę ruoštis bažnyčios pašventinimo iškilmei.

Kitas svarbus iššūkis, tai parapijos namų problema. Kauno pal. Jurgio Matulaičio bendruomenė yra nuomininkų statuse, o kaip jau buvo minėta parapijoje vyksta daug įvairių veiklų, todėl  ne tik svajojame, bet ir turime rimtų ketinimų turėti parapijos namus, kurie būtų mūsų nuosavybė.

Baigdamas norėčiau padėkoti Jūsų  Ekscelencijai už globą, o parapijiečiams, savanoriams, bažnyčios darbuotojams, pastoracinės tarybos nariams už nuoširdų darbą, paramą ir palaikymą.

 

Pagarbiai,

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos

klebonas kun. Dainius Lukonaitis

2 komentarai

 1. Viva parašė:

  Taip, būtent Klebono kun.Dainiaus pastangomis turime jaukius, šviesius, šiltus Dievo namus, į kuriuos melstis malonu ateiti. O taip pat ir puikiai sutvarkytą aplinką, kuri gali tarnauti ir kaip maldinga rekreacinė erdvė. Mes nepamiršome, kokie šabakštynai kerojo aplink ir kiek buvo įdėta pastangų viską sutvarkyti.
  2013 metų ruduo buvo stebuklų pradžios laikas, kai rodėsi beviltiška statyba staiga atgijo. Viskas pradėjo keistis tiesiog mūsų akyse. Su meile prisimename ir vikarą kun.Darių Vasiliauską. Jiedu su Klebonu buvo tie pirmieji, kuriems čia atsiradus, žodžiai pradėjo virsti darbais.
  Nepamirštamos liko 2014m Šv.Velykos su pirmosiomis Šv.Mišiomis, aukotomis šioje Bažnyčioje. Kaip viskas buvo apgalvota, iki menkiausių smulkmenų, kai rodės turime tik Bažnyčios sienas su cementinėmis grindimis. Kaip burtų lazdele mostelėjus, atsirado apšvietimas, įgarsinimas, papuošimas ir netgi suolai. Šventė įvyko ir ji sušildė mūsų širdis. Ledas pajudėjo…..
  Esame be galo jums dėkingi už viską, ką turime dabar. Ir už gyvąją Bažnyčią mūsų širdyse. Beje, visus tuo metus maloniai stebino vos ne profesionalios techninės statybos ir įrengimo žinios. Tarsi to būtų mokyta ir seminarijoje…:-)

 2. Arūnas parašė:

  Pagarba parapijos klebonui ir visai komandai. Gera veikla ir informatyvi parapijos veiklos ataskaita. Sektinas pavyzdys ir kitoms parapijoms – paviešinti parapijos veiklos ataskaitą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *