Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas – pakrikštytuosius tobuliau sujungia su Bažnyčia, praturtina Šventosios Dvasios malonėmis ir todėl dar labiau įpareigoja, kaip tikrus Kristaus liudytojus, žodžiu ir darbu skleisti bei ginti tikėjimą. (Iš Kauno arkivyskupijos antrojo Sinodo).

pasirengimas-sutvirtinimui01Sutvirtinimo sakramento teikėjas yra vyskupas.

Sutvirtinimo sakramentui rengiami krikštyti ir Pirmąją šv. Komuniją priėmę jaunuoliai  pareiškę tam norą ir sulaukę 15 metų amžiaus.


Sutvirtinimo sakramentui jaunuoliai rengiami nuo spalio iki gegužės mėnesio, po vieną kas savaitinį užsiėmimą, kuris trunka nuo 1,5 iki 2 val. Pasirengimo laikotarpiu jaunuoliams vyksta savaitgalio rekolekcijos.


Labai rekomenduojama, kad Sutvirtinimo globėjo pareigas prisiimtų vienas iš krikštatėvių (jaunuolei – krikšto mama, jaunuoliui – krikšto tėvas), tačiau gali būti ir kitas asmuo:

  • ne jaunesnis kaip 16 metų;
  • priėmęs Sutvirtinimo sakramentą;
  • priėmęs Santuokos sakramentą (jei yra sukūręs šeimą);
  • praktikuojantis katalikas.

Sutvirtinimo sakramento proga sutvirtinamasis pasirenka šventąjį globėją, kurį primeną pasirenkamas to globėjo vardas.

Rengiantis Sutvirtinimo šventimui, prašome atkreipti jaunuolių dėmesį į aprangą, kuri turi derėti su vietos ir įvykio šventimu. Jauniems žmonėms svarbu suprasti, jog Bažnyčios liturgijoje visuomet dalyvaujama deramai apsirengus.

Sutvirtinamieji aktyviai dalyvauja Sakramento šventimo liturgijoje: tinkamai pasirengę skaito Šventojo Rašto skaitinius, bendruomeninę maldą, gieda, neša atnašas liturgijos metu.


Sutvirtinimo šventime kviečiame dalyvauti ne tik sutvirtinamųjų tėvus, bet visus šeimos narius, artimuosius ir draugus.


2021 m. gegužės 29 d. Kauno pal. Jurgio Matulaičio parapijoje Sutvirtinimo sakramentą priėmė beveik 100 sutvirtinamųjų. Dėkojame J. E. arkivyskupui L. Virbalui SJ ir jį lydėjusiam kunigui A. Kazlauskui.

Sveikiname visus priėmusius Šventosios Dvasios dovanas ir visus dalyvavusius bendroje maldoje.

Nuoširdžiai dėkojame katechetėms Sandrai ir Gerdai paruošusioms didelį būrį jaunuolių šiuo nelengvu pandemijos laikotarpiu. Dėkojame jaunimo chorui ir juos ruošusiems vargonininkei Dovilei ir Vytautui.