gegužės 21 d. parapijoje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas

Gegužės 21 d. Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje vyko Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo SJ vizitacija. 18 val. šv. Mišių metu Jo Ekscelencija suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Ji priėmė 113 jaunuolių. Parapijos klebonas kunigas Dainius Lukonaitis perskaitė penkerių metų ataskaitinį pranešimą parapijos bendruomenei. Šv. Mišių metu giedojo VDU „Rasos“ gimnazijos choras.

Dėkojame Jo Ekscelencijai ir jį lydėjusiems kunigams Kauno dekanui mons. Vytautui Grigaravičiui, kunigui Artūrui Kazlauskui ir visiems Viešpaties vynuogyno bendradarbiams.

Sutvirtinamiesiems linkime Šventosios Dvasios malonės.

Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos 2011 – 2016 metų veiklos ataskaita

2016-05-21

 Jūsų Ekscelencija, šių metų gegužės 17 (septynioliktą) dieną atlikote mūsų parapijoje kanoninę vizitaciją, dėkojame Jums ir sveikiname atvykus šiandien suteikti Sutvirtinimo Sakramentą.

Dėkojame Viešpačiui už suteiktą malonę pristatyti parapijos veiklą būtent Dievo Gailestingumo Jubiliejiniais metais. Simboliška, jog prieš penkerius metus vizituojant parapiją šventėme Dievo gailestingumo metus.

Parapijos vizitacija vyksta kas penkeri metai. Paskutinė vizitacija vyko 2011 metais, o aš šią parapiją perėmiau 2013 metų rugsėjo mėnesį, tad yra praėję tik du su puse metų, kaip vadovauju šiai parapijai.

Maloniai kviečiu pasiklausyti parapijos klebono ataskaitos apie mūsų parapijos veiklą:

Trumpa statistinė – socialinė parapijos apžvalga:

 Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos teritorijoje, kuri apima Eigulių ir Kalniečių mikrorajonus, gyventojų skaičius dėl migracijos ženkliai sumažėjo. Jei 2011 metais parapijoje apytiksliai gyveno 47 tūkstančiai gyventojų, tai 2016 metų kovo 1 d. buvo deklaruota tik 35 tūkstančiai. Praktikuojančių katalikų parapijoje yra apie 10 procentų. Nuo 2011 m. iki 2016 metų buvo pakrikštyti 806 (aštuoni šimtai šeši) žmonės, sutuokta 81 (aštuoniasdešimt viena) pora, o leidimų tuoktis už parapijos ribų kasmet išrašome nuo 150 (šimto penkiasdešimties) iki 200 (dviejų šimtų). Pirmąją Šv. Komuniją priėmė 1309 (tūkstantis trys šimtai devyni) vaikai, sutvirtinti – 345 (trys šimtai keturiasdešimt penki) jaunuoliai. Ligonių sakramentu aprūpinti 438 (keturi šimtai trisdešimt aštuoni) tikintieji, palaidoti – 2752 (du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt du) tikintieji.

Parapijos sielovada šiandien:

Parapija įsikūrusi Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyne.

Šiuo metu parapijos sielovadoje patarnauja klebonas kun. Dainius Lukonaitis bei vikaras kun. Ričardas Birbilas. Vienuolyne reziduoja altarista mons. Kazimieras Senkus.

Sekmadieniais šv. Mišiose apsilanko iki dviejų tūkstančių tikinčiųjų, o liturginių švenčių metu iki šešių tūkstančių tikinčiųjų.

Galime pasidžiaugti,  jog nuo 2014 metų šv. Velykų šv. Mišios sekmadieniais aukojamos šioje naujoje bažnyčioje. Prieš pradedant švęsti Eucharistiją naujoje bažnyčioje truputį nerimavome, nežinojome kaip reaguos parapijiečiai, nes tuomet bažnyčioje dar nebuvo langų ir durų, susidarydavo skersvėjai. Bet privalėjome eiti pirmyn ir su Dievo pagalba mums tai pavyko. Nors pradžioje buvo atsiliepimų, jog kažkas kažkam nepatinka ar negražu, tačiau didžioji dauguma tikinčiųjų mus palaikė ir skatino mus toliau vykdyti savo darbus.

Mes, parapijoje tarnaujantys kunigai, stengiamės savo dėmesį skirti Gyvajai Bažnyčiai, rūpinamės, kad bendruomenė būtų kuo labiau aktyvesnė ir sąmoningai dalyvautų Eucharistijos šventime.

Kai esame kviečiami, visuomet vykstame pas parapijiečius, lankome ligonius, pašventiname namus bei siūlome susitikti dvasiniam pokalbiui Kalėdų ir Gavėnios laikotarpiais. Taip pat parapijiečiai turi galimybę, iš anksto susitarus, susitikti su kunigu individualiam pokalbiui.

Parapijoje kiekvienais metais vyksta rekolekcijos tikintiesiems Advento ir Gavėnios laikotarpiais.  Taip pat jau antrus metus, prieš Verbų sekmadienį, parapija rengia Atsinaujinimo dieną. Atsinaujinimo dienos rekolekcijas veda kviestiniai kunigai – kvietėme kun. Artūrą Kazlauską ir tėvą Antaną Saulaitį SJ.

Prieš Velykas, Didįjį tridienį, parapijos kunigai klausosi išpažinčių. Džiugina tai, kad kasmet vis daugiau tikinčiųjų, ypač jauni žmonės pasinaudoja šia galimybe, dienos metu atlikti išpažintį.

Taip pat yra rengiamos Sutaikinimo pamaldos su individualia išpažintimi. Tai sudaro galimybę žmogui nuoširdžiau, atviriau ir neskubant išpažinti nuodėmes. Be to yra suteikiama galimybė konfidencialiai pasikalbėti su kunigu.

Didįjį penktadienį pradedame melstis Dievo Gailestingumo devyndienį, kurį baigiame per Atvelykį, švęsdami Dievo Gailestingumo atlaidus.

Labai džiaugiamės, jog mūsų parapijoje kiekvieną ketvirtadienį vyksta Švč. Sakramento adoracija – maldos grupės nariai, ypač Marijos Legionas rūpinasi šia tarnyste. Sausio mėnesį švenčiame palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidus. Seserys vienuolės, kviečia melstis už ligonius prašant palaimintojo Jurgio užtarimo, o parapijoje veikianti Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomenė padeda pakviesti pačius ligonius nebijoti paskelbti savo ar savo artimųjų intencijų.

Rugpjūčio mėnesį švenčiame Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo (Žolinės) atlaidus. Kiekvieną dieną prieš vakarines šv. Mišias meldžiamės Švč. Mergelės Marijos rožinį.

Šv. Mišių metu sekmadieniais, Šv. Rašto skaitinius skaito parapijos tikintieji. Šv. Mišiose skirtose jaunimui ir vaikams patys jaunuoliai ir vaikai skaito skaitinius bei gieda. Jaunimą paruošia parapijoje dirbančios katechetės Raminta Kruopytė ir Ana Sidorovič bei vargonininkė Dovilė Petraškienė.

Šiais metais pirmajai šv. Komunijai parapijoje pasiruošė 315 (trys šimtai penkiolika) vaikų.

Norintieji priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus registruojami nuo gegužės mėnesio. Pasirengimas prasideda spalio mėnesį ir tęsiasi iki kitų metų gegužės mėnesio. Kadangi mūsų parapijoje sakramentams ruošiasi daug vaikų, todėl užsiėmimai vyksta kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius. Vaikai taip pat dalyvauja jiems skirtose šv. Mišiose  sekmadieniais 13.30 val. Tėvams yra rengiamas „Alfa“ kursas, kuris prasideda sausio mėnesį ir tęsiasi iki šv. Velykų. Kasmet „Alfa“ kursas sulaukia iki 50 (penkiasdešimties) tėvelių. Katechezės metu paliečiami pagrindiniai krikščioniškojo tikėjimo klausimai: tikėjimo svarba, Dievo apreiškimas, Jėzus Kristus – Atpirkėjas, nuodėmė, dekalogas, maldos ir liturginis gyvenimas, sakramentų reikšmė. Užsiėmimų metu tėvai diskutuoja aktualiais klausimais.

Norintiems priimti Krikšto sakramentą yra rengiamos specialios paskaitos skirtos kūdikių tėvams bei krikštatėviams.

Šiais metais Sutvirtinimo Sakramentą priims 113 (šimtas trylika) jaunuolių. Sutvirtinimo sakramentui jaunuoliai ruošėse nuo spalio iki gegužės mėnesio, pagal „Alfą“ kursą.

Parapijoje veikia įvairios sielovados grupės:

„Marijos legionas“ (pirmininkas Aurelijus Barkauskas), šiuo metu yra 6 aktyvus nariai, kurie maldai renkasi kiekvieną sekmadienį. Ir daugiau kaip 100 maldos pagalbininkų, kurie namuose meldžiasi gyvąjį rožinį.

Legionierės rūpinasi parapijos neįgaliaisiais, lanko juos namuose, pasirūpina pakviesti kunigą norintiems sakramentų. Taip pat lanko ir evangelizuoja Socializacijos centre „Saulutė“ gyvenančias mergaites, kurioms apribota laisvė. Taip pat pasirūpina, jog mergaitėms būtų pravedama katechezė ir jos galėtų pasiruošti sakramentams.

Marijos Legiono narės lanko ligonius Kauno universitetinėje klinikinėje ligoninėje, kviečia juos maldai bei Švč. Sakramento priėmimui.

„Motinų maldoje“ dešimties narių grupė (vadovė Regina Tuminauskienė), motinos renkasi kartu melstis už vaikus kiekvieną antradienį po vakarinių šv. Mišių.

Nazareto šeimų judėjimas (vadovas Eugenijus Mačiukas) renkasi į maldos ir tikėjimo dalinimosi grupę, kiekvieną penktadienį po 18 (aštuonioliktos) valandos šv. Mišių.

Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomenė (vadovė Valdareza Šaliamorienė) stengiasi gyventi pagal šv. Ignaco Lojolos dvasingumą.

Maldos grupė (vadovas Edmundas Sasnauskas) renkasi kiekvieną penktadienį bendrai maldai, pasidalinimui. Maldos grupė organizuoja rekolekcijas, Sutaikinimo pamaldas parapijos tikintiesiems.

Švento Rašto grupė, kuriai vadovauja vikaras kunigas Ričardas Birbilas, renkasi kiekvieną trečiadienį po vakarinių šv. Mišių.

 Kiekvieną antradienį 11 (vienuoliktą) valandą renkasi senjorų grupė. Čia yra organizuojami teminiai susirinkimai, rengiami  piligriminiai žygiai. Senjorų grupė taip pat labai nuoširdžiai dalyvauja ir parapijos talkose.

Parapijoje veikia anoniminių alkoholikų grupė.

Taize grupė, vasarą organizuoja piligriminę kelionę į Taizę. Jaunimas į Taize pamaldas, skirtas susipažinti su Taize, renkasi kiekvieną sekmadienį 16 (šešioliktą) valandą.

Parapijoje susibūrusi jaunimo grupė „Sielų žvejai“ (vadovė Goda Šarkauskaitė), renkasi penktadieniais ir sekmadieniais. Sekmadieniais jaunimas gieda vakarinėse šv. Mišiose. Kas antrą mėnesio penktadienį jaunimas yra kviečiamas bendrystei. Čia jie kartu peržiūrį filmą, vėliau jį aptaria bei diskutuoja. Jaunimas dalyvauja rengiamose jaunimo dienose, kurios vyksta kas kelinti metai įvairiose Lietuvos miestuose, o šių metų vasarą vyks Krokuvoje. Taip pat jaunimas padeda Caritui organizuoti kiekvienais metais birželio mėnesį rengiamą vasaros stovyklą Šventojoje, socialiai remtinų šeimų vaikams. Šiais metais į stovyklą planuoja vykti apie 50 (penkiasdešimt) vaikų.

 Po truputį renkasi ir talkina ministrantų grupė, kurie patarnauja šv. Mišių metu.

Katechetikos metodinis centras. Jį sudaro 11 (vienuolika) tikybos mokytojų dirbančių mūsų parapijos mokyklose ir dvi parapijos katechetės. Mokytojai susirenka apsvarstyti aktualius parapijos bei mokyklos klausimus. Taip pat ruošia pranešimus, dalijasi gerąja patirtimi. Parapijos teritorijoje yra du licėjai – KTU inžinerijos ir Generolo P. Plechavičiaus kadetų, dvi Pilėnų ir Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos, dvi gimnazijos – VDU “Rasos” ir Antano Smetonos bei viena Kazio Griniaus progimnazija. Taip pat dvi privačios M. Montesori pradinės mokyklos, Suzuki pradinė ir Paparčio pradinė mokyklos.

Šv. Mišių auką pagyvina Sumos choras, kuriame gieda 25 (dvidešimt penki) choristai. Didžiųjų švenčių metu pagrindinėse šv. Mišiose giedančiam Sumos chorui, vadovauja vargonininkė Dovilė Petraškienė.

Arkangelo Gabrieliaus ateitininkų šeimų klubą sudaro daugiausia daugiavaikės šeimos, kurios renkasi kartą per mėnesį.

Nuo praėjusių metų rudens, parapijoje organizuojami sužadėtinių rengimo kursai, džiaugiamės vadovais – jauna šeima Indre ir Ignu Kavoliūnais, kurie nuoširdžiai dirba su jaunavedžiais ir veda 8 (aštuonių) paskaitų ciklą, kuriame jau buvo susirinkusios 2 (dvi) grupės po 10 porų. Turime viltį, jog jaunos susituokusios poros įsijungs į parapijos gyvenimą.

Nuo pat parapijos įsteigimo veikianti artimo meilės organizacija Caritas (vadovauja reikalų vedėja Elena Antanavičienė) šiais metais švęs 20-metį. Caritas parapijiečius priima kiekvieną trečiadienį nuo 15 (penkioliktos) valandos iki pusės šešių vakaro. Taip pat Caritas rengia Kalėdų šventę socialiai remtinų šeimų vaikams bei kartu su choru ir šiais metais prisijungusiu vaikų gerovės klubu „Centriukas“ organizuoja šventę skirtą motinos dienai.

Norime pasidžiaugti, jog pirmus metus parapijoje veikia Caritas vaikų gerovės klubas „Centriukas“ į kurį kiekvieną dieną po pamokų susirenka 20 įvairaus amžiaus vaikų. Vaikai pavalgę pietus ruošia pamokas, dalyvauja įvairiose ugdymo veiklose. Jais rūpinasi patyrę pedagogai bei psichologė. Taip pat savo savanoryste prisideda ir jaunimas.

Prie karitatyvinės savimonės ugdymo prisideda ir parapijos mokyklose dirbantys tikybos mokytojai, jų mokiniai bei VDU socialinių mokslų fakulteto studentai (studentai atlieka praktiką, bendradarbiauja su parapijos tikybos mokytojais, dalyvauja įvairiose akcijose). Tikybos mokytojai dalyvauja akcijoje „Gerumas mus vienija“. Mokytojai mokyklose platina gerumo žvakeles, aiškina apie Caritas savanorių veiklą. Moksleiviai yra kviečiami dalyvauti savanoriškoje „Maisto banko“ akcijoje. Už pagalbą „Maisto banko“ akcijoje savanoriams parapija organizuoja padėkos dieną.

Caritas taip pat jau eilę metų bendradarbiauja su Eigulių seniūnijos darbuotojais įvairiais socialiniai klausimais.

Parapijos kunigams kurti gyvąją Bažnyčią, rūpintis ūkiniais, finansiniais, bažnyčios statybos reikalais padeda Pastoracinė taryba, kurią sudaro 18 narių ir Ekonominė taryba, kurios pirmininkas pagal arkivyskupijos Sinodo dokumentus yra klebonas.

Pastoracinė taryba padeda organizuoti Gavėnios metu vykstančias Atsinaujinimo dienas, kasmetines pavasarines talkas prie statomos bažnyčios ir vienuolyno bei pavasarį vykstantį – respublikinį Giesmių Giesmelės festivalį, konkursą ir laureatų koncertą. Naudodamasis proga noriu padėkoti Kauno miesto švietimo skyriaus vyr. specialistui Gintarui Balčiūnui už pagalbą, VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriui Artūrui Sakalauskui, pavaduotojai Violetai Juškienei ir ilgametei Giesmių Giesmelės muzikos vadovei Danutei Šiaučiūnienei, kurie prisiėmė atsakomybę surengti konkursą gimnazijoje. Džiaugiamės, kad šiais metais pavyko surengti Giesmių Giesmelės laureatų koncertus per tris sekmadienius, buvo didžiulis noras, jog kuo daugiau parapijiečių galėtų pasiklausyti puikių jaunų giesmininkų.

Visi minėti renginiai, šventės vyksta aktyvių parapijos narių dėka. Kviečiame tikinčiuosius įsijungti į parapijos aktyvų gyvenimą, nebijoti išsakyti savo pastabas bei siūlyti idėjas.

Bažnyčios statyba:

Statybos darbai buvo pradėti 2003 metais ir gerokai užsitęsė. 2013 metais man pradėjus dirbti parapijoje viena iš svarbiausių užduočių buvo atnaujinti bažnyčios statybos darbus bei sugrąžinti viltį parapijiečiams, jog jie turės Dievo namus.

Atnaujinus bažnyčios statybos darbus buvo išbetonuotos grindys, įvesta elektra, sudėti langai. Ir jau 2014 metų šv. Velykų Kristaus Prisikėlimo šventė buvo švenčiama savoje, kuklioje vis dar tebestatomoje bažnyčioje, o ne lauko aikštėje.

Parapijiečių aukų dėka buvo vykdomi tolimesni statybos darbai: tinkuojama, sumontuotas grindinis šildymas su modernia geoterminių gręžinių sistema. Langams ir šildymui buvo sulaukta dalinė parama iš Kauno miesto savivaldybės.

Parapija turi daug rūpesčių, nes pečius spaudžia ir praeities finansiniai įsipareigojimai, laukia dideli statybos darbai, lauko ir vidaus apdaila, gerbūvio sutvarkymas, pastato apšiltinimas.

Dar net nedrįstame svajoti apie bažnyčios vidaus interjero įrengimą (altorių, presbiteriją, suolus, klausyklas).

Bet širdyje turime šventą tikėjimą, kad bažnyčios statyba bus užbaigta, kad parapija neturės skolų ir galėsime džiaugtis susirenkančia šaunia, sąmoninga, tikinčia Dievą bendruomene.

Pabaigai norėčiau padėkoti Jūsų Ekscelencijai už globą. O parapijiečiams, bažnyčios darbuotojams bei pastoracinės tarybos nariams už nuoširdų darbą, paramą ir palaikymą.

Pagarbiai,

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos klebonas kun. Dainius Lukonaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *