DIDYSIS PENKTADIENIS – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, Kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

KRISTUS dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties.

Melskime, broliai seserys, už šventąją Bažnyčią, kad Viešpats Dievas duotų jai taiką ir vienybę, globotų ją visame pasaulyje, o mums leistų ramiai bei taikingai gyventi ir garbinti Jį – visagalį Dievą Tėvą.

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį Vyriausiuoju Vyskupu, saugotų sveiką ir tvirtą savo Bažnyčią – šventajai Dievo Tautai valdyti.

Melskime už dvasininkus, vienuolius  ir visus tikinčiuosius.

Melskime už visus Kristų tikinčius brolius, kad juos Viešpats Dievas tiesos keliu surinktų į vieną savo Bažnyčią ir joje išlaikytų.

Melskime už žydų tautą, kuriai Viešpats Dievas yra pirmiausia kalbėjęs. Tegul jie dar labiau Jį pamilsta, dar ištikimiau Jo Sandoros keliu žengia.

Melskime už tuos, kurie dar netiki Kristaus, kad ir jie, apšviesti Šventosios Dvasios, galėtų rasti išganymo kelią.

Melskime už tuos, kurie Dievo nepripažįsta, kad, gryna širdimi siekdami gėrio, ir jie taptų verti Dievą atrasti.

Melskime už pašauktuosius vadovauti valstybėms, kad Viešpats Dievas kreiptų jų protą ir širdį pagal  savo valią – tikrai visuotinei taikai ir laisvei sukurti.

Melskime, visagalį Viešpatį Dievą, kad apsaugotų pasaulį nuo suklydimų, ligas atitolintų, badą pašalintų, sutraukytų pančius, belaisvius išvaduotų, keleivius globotų, tremtinius namo parvestų, ligoniams grąžintų sveikatą, o mirštantiems suteiktų išganymą.

PRAŠOME PER KRISTŲ, MŪSŲ VIEŠPATĮ. AMEN.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *