Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos gyvenimas

0

Pelenų trečiadienis. Gavėnios pradžia.

„Kai pasninkaujate, nebūkite paniųrę kaip veidmainiai: jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. O  tu pasninkaudamas pasitepk (aliejumi) galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms...

0

  Projektas “Mes viena šeima” Projektą finansuoja: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Projekto įgyvendinimui skirta: 15982 Eur Įgyvendinimo trukmė: 2020 m. vasario 1 d. – gruodžio 31 d. Projekto tikslas: padėti vaikams iš...

0

Ketvirtokų viktorina „Irkis į gilumą“

Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje sausio 27 d. 10 val. įvyko ketvirtokų viktorina „Irkis į gilumą“, kurioje dalyvavo Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos, Pilėnų progimnazijos ir Kazio Griniaus progimnazijos ketvirtokai lydimi tikybos mokytojų. Telaimina Dievas.  ...

0

Sausio 26 d. – Dievo Žodžio sekmadienis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna,...

0

Kristaus krikštas

Kalėdų laikas baigiasi Jėzaus krikšto švente. Atsiliepdamas į Jono Krikštytojo raginimą, Jėzus įbrenda į Jordano upę, ir Pirmtakas pakrikštija Jį, nors Jis ir yra tikrų tikriausias Nekaltasis. Viešpačiui pasikrikštijus, atsivėrė dangus; Šventoji Dvasia pleveno...

0

Trys Karaliai

„Kelkis, nušviski, Ziono kalne, nes tavo šviesa jau ateina ir Viešpaties šlovė ant tavęs suspindi. Žemę štai sutemos gaubia, tautas tamsybė dar dengia. Tačiau virš tavęs Viešpats jau spindi, tau jo šlovė apsireiškia. Tautos ...

0

„Ateikite, džiaugsmingai Viešpačiui giedokim“ (Ps 94)

Kūčių vakaro malda   Viešpatie Jėzau, atnešęs žemei džiaugsmą ir išganymą! Laimink visus: vaikus ir suaugusius, jaunus ir senus, sveikus ir ligonius, liūdinčius ir besidžiaugiančius, čia susirinkusius ir negalėjusius atvykti. Laimink ir guosk ypač...