Mėnesio archyvas balandžio 2020

0

Pagalba stokojantiems karantino metu

Ryšium su COVID-19 viruso pavojumi, Lietuvos Valstybei paskelbus karantiną, Kauno palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas  vaikų dienos centro ugdytiniams dalina  maisto ir kitų reikalingų prekių paketus kartą per savaitę. Paketai dalinami remiantis Socialinių paslaugų...

0

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

2000 netais popiežius Jonas Paulius II, vieną pirmųjų enciklikų skyręs Dievo Gailestingumui, kanonizavo seserį Faustiną Kovalską. Atvelykio sekmadieniui jis suteikė papildomą pavadinimą – Dievo Gailestingumo šventė. Primindamas šios šventės prasmę, Jonas Paulius II rašė:...

1

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – ŠV. VELYKOS

Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! Mieli tikintieji, parapijos bendruomenės nariai, Kristus kėlės, mirtis krito… ALELIUJA Šv. Velykų džiaugsmas tenepalieka mūsų, tesuteikia VILTĮ, stipriną TIKĖJIMĄ ir augina MEILĘ.   Palaimintojo Jurgio Matulaičio...

0

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Mano širdis apkartusi nuo savo vienatvės, meldžiu, Viešpatie, pasaldinti ją savo paguoda. (šv. Anzelmas Kenterberietis) Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl Dievas jį išaukštino ir davė jam vardą, kilniausią...

0

DIDYSIS PENKTADIENIS-KRISTAUS KANČIA

„Kaip avinėlis, vedamas į skerdyklą, jis nepravėrė burnos. Nuplaktas už savosios tautos nuodėmes, jis buvo nužudytas. Prislėgtas kančios, jis patiko Viešpačiui.“ (Jer 18,20) Viešpatie, girdėjau apie tavo gyrių, esu apstulbintas, Viešpatie, tavo veikimo. Atnaujink...

0

Didysis Ketvirtadienis – Paskutinė vakarienė

Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis ir Velykos, trys liturgijos viršūnės, sudaro vieno – mūsų atpirkimo – slėpinio tris tarpsnius. Ketvirtadienį Bažnyčia mini Eucharistijos įsteigimą Velykų vakarienėje, Jėzaus su mokiniais valgytoje Jeruzalėje. kristus tapo kviečio grūdu....

0

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Pradėdami Didžiąją savaitę, sekime paskui Kristų, ryžtingai žengiantį į savo Kančią, ir su daugybe tikinčiųjų skelbkime Mirties Nugalėtoją. Kristau, tu – garbės Karalius, tu – Aukščiausiojo Sūnus! tau – verbų šakelės žalios, tau –...